Geschiedenis

In de monding van de Lauwers, dicht bij de Lauwerszee, lag vroeger een eilandje: ’t Oegh. Dit woord betekent letterlijk: eiland. (Denk aan Schiermonnikoog - het eiland van de Schiere Monniken) De monniken van Gerkesklooster hebben in 1471 een sluis in de Lauwers gelegd en daar ontstond het dorp Munnekezijl.

Het onderwijs werd in zeer vroege tijden gegeven door dezelfde monniken die de sluis stichtten of door de pastoor of hulppriester. Door de reformatie van 1580 kwam het onderwijs in handen van de regering, toch waren het vaak nog dezelfde geestelijken die les bleven geven. Ze gingen met de reformatie mee en hielden zo een baantje als onderwijzer.

Het onderwijs in Munnekezijl werd evenals het kerkelijk leven vermoedelijk eerst vanuit Burum gecoördineerd. En dat geeft een aardig feit want in Burum was in 1475 al een onderwijzer. Hij komt voor in een oude oorkonde: Wopke, scoelmeyster, zo wordt hij vermeld. Dat betekent dus dat Burum en Munnekezijl kunnen bogen op een zeer oude school! Misschien wel een van de oudste scholen van Friesland!

In 1611 is er een onderwijzer in Munnekezijl zelf. Zijn naam kennen we niet, hij woonde "aan de reed te Monckesijl". In 1661 komen we in Munnekezijl de eerste naam van een schoolmeester tegen: Jan Pieters. Over hem is ook weinig bekend. In 1683 komt er in Oudwoude ook een Jan Pieters voor als onderwijzer. vermoedelijk is dit dezelfde persoon, hij verhuisde dus van Munnekezijl naar Oudwoude. In 1684 komt er in Munnekezijl een nieuwe onderwijzer om les te geven, zo valt die puzzel dus precies in elkaar.

In Munnekezijl was in eerste instantie een openbare school. Uit de verslagen van de Nederlands Hervormde kerk blijkt dat de meester die toen les gaf ook koster en klokkenluider was. Hoewel, in het begin was er ook geen klok en moest de beste man op een hoorn blazen als op zondag de kerkdienst begon. Deze kerkelijke bijbaantjes gaven wat extra verdiensten. Kennelijk verdiende men als onderwijzer niet zoveel.

In 1903 is er in Munnekezijl een gereformeerde school gesticht door dominee Diemer. De Hervormde scholen van Halfweg en Munnekezijl vielen onder een bestuur. In de eerste plaats werd de school al in 1903 opgericht. In Munnekezijl pas in 1921. In Halfweg waren er maar even tachtig leerlingen. In Munnekezijl waren het er in 1927 eveneens zo’n zestig. Het stichten van deze scholen had tot gevolg dat de openbare school leeg liep en gesloten moest worden.

In 1969 zijn de beide scholen gefuseerd tot een christelijke school. Op hetzelfde moment startte ook de kleuterschool. De tijd daarvoor was eveneens rijp.

In 1995 is het bestuur van CBS “t Oegh gefuseerd met de zeven andere schoolbesturen in de gemeente. In 2019 is de school onderdeel geworden van Stichting Arlanta.